సురేఖ వాణీ కూతురు సుప్రీత సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది

తాజాగా మిడ్డీలాంటి చెడ్డీ వేసుకొని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసుకుంది.