పవన్ యాగ నిబద్ధతకు నిదర్శనమీ చిత్రాలు

యాగ శాలలో తవ్విన పునాది

మంగళగిరి యాగ శాలలో

 జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి భూమి పూజ చేస్తున్న పవన్

యాగ శాలలో తవ్విన పునాది