రైతులకు వందనం చేస్తున్న పవన్

తడిసిన ధాన్యం తీరును తెలుసుకుంటూ

తడిసిన పోయిన బస్తాల వద్ద ఆరాతీస్తూ

ధాన్యాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని మరీ పరిశీలిస్తూ

వర్షానికి తడిసి మొలకెత్తిన ధాన్యాన్ని పరిశీలిస్తున్న పవన్

రైతు కష్టానికి కరిగిపోతూ

రైతుల దుస్థితిపై బాధపడుతున్న పవన్