సినిమాలు, టీవీల్లో కనిపించే అనసూయ అందంగా ఉంటుంది.

కానీ ఇంట్లో మేకప్ లేకుండా ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది. బెడ్ రూంలో చిన్న షార్ట్, టీషర్ట్ తో కనువిందు చేస్తుంది.