శత్రువుల దాడి మీపై ఉండకూడదు అంటే మీ ప్రవర్తన ఇలా ఉండాలి.. చాణిక్య నీతి!

అప్రమత్తంగా ఉండటం: మన శత్రువులను మనం గుర్తించిన తర్వాత మనం ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా అవసరం.

శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి: ఆచార్య చాణిక్యుడు శత్రువులను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలిపిన విషయాలలో అతి ముఖ్యమైన విషయం ఇదే.

మనం మన శత్రువునిఎదుర్కోవాలంటే ముందుగా మనం శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా ఉన్నప్పుడే వారిని ఎదుర్కోగలం మనం మానసికంగా లేదా శారీరకంగా బలంగా లేనప్పుడు దానిని

అవకాశంగా తీసుకొని శత్రువులపై దాడి చేస్తాడు అందుకే ఎంతో దృఢంగా ఉండాలని తెలిపారు.

చెడు అలవాట్లకు దూరం: మనలో ఉండే చెడు అలవాట్లు మన శత్రువులకు అనేక మార్గాలను చూపిస్తాయి.

అందుకే వీలైనంత వరకు చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండటం వల్ల శత్రువులను ఓడించవచ్చని ఆచార్య చాణక్యుడు నీతి గ్రంథంలో తెలియజేశారు.

మన శత్రువు ఎప్పుడు మన అజాగ్రత్తను పరిశీలిస్తూ ఉంటారు కనుక ప్రతి ఒక్క క్షణం మనం ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడే గుణం అలవాటు చేసుకోవాలి.